HR Rendement I 17 september 2019

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie ontvangen voor de transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn uitbetaald onder de compensatieregeling vallen. Werkgevers kunnen vóór 1 oktober 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald in die periode. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de transitievergoeding die zij aan de werknemer hebben betaald.

Kosten compensatieregeling transitievergoeding

Vanwege de invoering met terugwerkende kracht zal het begrote bedrag van de compensatieregeling in 2020 hoger zijn dan in de jaren daarna. Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2020 van het ministerie van SZW. Voor 2020 heeft het kabinet € 817 miljoen vrijgemaakt. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 daalt naar ruim € 413 miljoen en vanaf 2022 naar ruim € 193 miljoen. Het kabinet wil de compensatieregeling voor het grootste deel financieren via werkgeverspremies en voor een klein deel uit een rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Uitspraak rechter leidt tot meer transitievergoedingen

De Wet arbeidsmarkt in balans leidt ertoe dat de hoogte van de transitievergoeding lager wordt bij langdurige dienstverbanden. Hierdoor daalt het begrote bedrag voor de regeling compensatie transitievergoeding ook. De rechter heeft echter bepaald dat werkgevers ook transitievergoedingen moeten uitbetalen bij ontslag vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit zal met terugwerkende kracht leiden tot meer transitievergoedingen en dus meer benodigd geld voor de regeling compensatie transitievergoeding.

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

Naast de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag om langdurige ongeschiktheid start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Evenals de compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de hoogte van de compensatie afhankelijk van de betaalde transitievergoeding. Er is geen recht op compensatie van de transitievergoedingen met terugwerkende kracht. Voor de compensatieregeling Transitievergoeding MKB is vanaf 2021 een bedrag begroot van € 35 miljoen per jaar.