diensten

Individuele begeleiding
In sommige gevallen kan er sprake zijn van een gerichte (hulp)vraag voor de werknemer. Voorafgaand is er onderling overleg tussen de werkgever en werknemer geweest. Beide zijn het met elkaaar eens dat er iets verbeterd kan/ moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken en verbeteren van een kenmerk/ aspect in het functioneren van de werknemer op de werkvloer.
Na definiëring van de hulpvraag stel ik samen met de werknemer en werkgever een plan van aanpak op. In het plan van aanpak worden de te nemen stappen/ acties benoemd en worden de doelen ‘SMART’ geformuleerd. Met SMART bedoel ik dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realitisch en Tijdsgebonden worden gemaakt.  Net als een re-integratietraject in het kader van verzuim of outplacement wordt hier de duur van de begeleiding van tevoren ingeschat en vastgelegd. Een individueel coachingstraject duurt over het algemeen korter.  Bij alle te verrichten werkzaamheden houd ik mij aan de volgende stelregels:

  • Ik bied een traject met prijzen op maat. Er wordt eerst naar de vraag, wensen en behoeften gekeken alvorens een ureninschatting van ieder trajectonderdeel en een prijsopgave wordt gemaakt;
  • De werkgever krijgt professionele ondersteuning bij het nakomen van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Ik geef een maandelijkse terugkoppeling over het verloop van het betreffende traject, zodat de werkgever de ontwikkelingen goed kan blijven volgen;
  • Ik zoek samenwerking en overleg met de betrokken partijen en vind ‘korte lijnen’ van groot belang voor het slagen van een traject;

Ik maak gebruik van een ‘geknipte offerte’ en breng alleen de daadwerkelijk ingezette trajectonderdelen in rekening bij de werkgever.

Meer weten of hulp nodig?

Bel mij op telefoonnummer
06-12753909

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement 2018
Klachtenreglement 2018
Privacyverklaring 2018

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland