werknemers

Informatie voor werknemers

U bent ziek en kunt uw eigen werk niet meer doen. Wat nu?

Uit onderzoek van de bedrijfsarts blijkt dat u uw eigen werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren als gevolg van ziekte. Samen met uw werkgever dient u eerst te kijken naar ander passend werk binnen het bedrijf waar u werkt. Dit wordt spoor 1 genoemd. Maar als er geen passend werk binnen uw bedrijf is, dan dient u passend werk te zoeken buiten het bedrijf waar u werkt, dus bij een andere werkgever. Dit is spoor 2.

 

Wat is passende arbeid?

Passende arbeid is werk dat u redelijkerwijs nog kunt doen, mits rekening wordt gehouden met uw lichamelijke of geestelijke toestand, achtergrond en opleiding.

 

En nu?

Uw werkgever heeft mij ingeschakeld om samen met u na te gaan wat voor werk u nog zou kunnen of willen en u te helpen met dit te verkrijgen.

 

Wat gaan we doen?

Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op. Hierin staat hoe u denkt aan passend werk te komen, welke acties daarvoor nodig zijn en wanneer welke actie wordt ingezet. In dit plan komen onder andere de volgende acties te staan:

  • oriëntatie op passend werk;
  • gerichte oriëntatie op de reguliere arbeidsmarkt;
  • mogelijke (om)scholing om voor het passende werk in aanmerking te komen;
  • sollicitatie- en communicatie-instructie;
  • training gebruik van sociale media en internet;
  • arbeidsgewenning;
  • actieve bemiddeling;
  • het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever.

We zullen gemiddeld tweewekelijks bij elkaar komen om de bovengenoemde acties door te nemen. Dat betekent dat u opdrachten krijgt gericht op het krijgen van passend werk. U gaat solliciteren bij andere bedrijven. De sollicitatie-activiteiten worden bijgehouden in een overzicht, zodat uw werkgever ook kan zien wat voor acties op dat gebied worden ondernomen. Uw werkgever blijft immers verantwoordelijk voor uw re-integratie en kan ingrijpen wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn.

 

Wat zijn uw rechten?

U mag naar de gesprekken, die wij samen voeren, altijd iemand meenemen. Als er een rapportage naar uw werkgever gaat, krijgt u als eerste deze te zien en ontvangt u een kopie. U mag een zogenoemde Second Opinion aanvragen bij het UWV als u het niet eens bent met de gang van zaken. Op de website van het UWV kunt u lezen hoe u een deskundigenoordeel kunt aanvragen en op welke vraagstelling u een antwoord/ oordeel kunt verwachten.

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent onheus bejegend te worden gedurende het coachingstraject. Bij aanvang van het traject ontvangt u een klachten- en privacyreglement.

 

Wat zijn uw plichten?

U dient actief mee te werken aan het re-integratietraject en gehoor te geven aan de afspraken die met u worden gemaakt. U mag geen activiteiten doen of nalaten die uw gezondheid benadelen. U bent verplicht om een opleiding te volgen indien dit uw mogelijkheden op passend werk vergroot. U dient u te houden aan de voorschriften van de bedrijfsarts.

Voor uw rechten en plichten kunt u ook op de website van het UWV kijken.

 

Heeft u nog vragen?

Bij vragen ben ik bereikbaar op 06-12753909 of per email celine@domenge.nl

 

Outplacement

Wanneer u niet meer lekker op uw plek zit of uw functie overbodig geworden is, kan outplacement de oplossing zijn. Is er sprake van een onoplosbaar arbeidsconflict, dan is dat de enige oplossing. Heeft u met uw werkgever afgesproken een outplacementtraject te starten, dan kan ik u direct en op maat begeleiden naar een andere, passende baan. Mijn begeleiding is flexibel, gebaseerd op uw mogelijkheden en sluit aan bij uw persoonlijke woon- en werksituatie.
De invulling van het traject wordt gezamenlijk opgesteld.

Vanuit mijn rol zoek ik met u naar de kortst mogelijke weg naar ander werk.

 

Individuele coaching

Loopt u tegen bepaalde zaken aan, die uw functioneren op de werkvloer in de weg staan?

Bent u op zoek naar extra ondersteuning?

Met individuele coaching kunnen specifieke vraagstukken onderzocht en uitgediept worden. Samen met u en de werkgever maak ik de doelstellingen helder en kom ik tot afspraken over de duur van het individuele coachingstraject.

Bij alle bovengenoemde vormen van begeleiding stel ik een offerte op, waarin de te behalen doelstellingen duidelijk worden geformuleerd en het tijdspad alsmede een ureninschatting per trajectonderdeel worden aangegeven en onderbouwd.

Meer weten of hulp nodig?

Bel mij op telefoonnummer
06-12753909

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement 2018
Klachtenreglement 2018
Privacyverklaring 2018

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland