Werkgevers

Uw werknemer blijft ziek. Wat nu?

Ik denk graag met u mee aan constructieve oplossingen in het kader van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). In mijn rol als consulent en adviseur zal ik ervoor zorgen dat uw werknemer zich aan zijn of haar verplichtingen houdt en zet ik activiteiten in gang die uw werknemer, zodra het mogelijk is, laten terugkeren op het werk. Tijdens het re-integratietraject bewaak ik voor u de invulling van de werkgeversverplichtingen WVP.

Spoor 1: werk bij eigen werkgever

U bent verplicht uw werknemer waar mogelijk passend werk aan te bieden. Dit wordt Spoor 1 genoemd. Dit gaat zover dat werk aangepast moet worden aan de mogelijkheden van uw werknemer. U dient bij langdurige ziekte aan te tonen redelijkerwijs al het mogelijke te hebben gedaan om uw werknemer voor uw bedrijf te behouden. Ik kan u hierbij adviseren.

Spoor 2: werk bij andere werkgever

Indien door een arbeidsdeskundige is vastgesteld dat u uw werknemer geen passend werk kunt bieden, dan dient u de werknemer re-integratie Spoor 2 aan te bieden. Hiermee gaat u met uw werknemer op zoek naar een passende baan buiten uw bedrijf. Tijdens de re-integratie Spoor 2 blijft u, als werkgever, verantwoordelijk voor een goede uitvoering van WVP. U dient iedere 6 weken overleg met uw werknemer te hebben en dit vast te leggen.

Wanneer de re-integratie dreigt te stagneren of wanneer u wilt weten of u als werkgever voldoende inzet, kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Voorkom dat u een loonsanctie krijgt door aan alle re-integratieverplichtingen te voldoen!

Ik bewaak voor u de juiste acties, zoek voor uw werknemer ander passend werk en voer zo nodig voor u het casemanagement uit.

Spoor 3: werk bij andere werkgever blijven zoeken

Indien uw (ex)werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen ander werk heeft gevonden en u eigen risicodrager voor de WGA bent, lopen de re-integratieverplichtingen door. U kunt ervoor kiezen uw ex-werknemer in spoor 3 te ondersteunen. Het doel blijft ander werk bij een andere werkgever vinden.

Loopbaanondersteuning

Wanneer uw werknemer niet meer lekker op zijn/ haar plek zit of zijn functie overbodig geworden is, kan loopbaanondersteuning de oplossing zijn. Is er sprake van een onoplosbaar arbeidsconflict, dan is outplacement de enige oplossing. Heeft u met uw werknemer afgesproken een loopbaantraject te starten, dan kan ik uw werknemer direct en op maat begeleiden naar een andere, passende baan. Mijn begeleiding is flexibel, gebaseerd op de mogelijkheden van uw werknemer en sluit aan bij zijn persoonlijke woon- en werksituatie. De invulling van het traject wordt gezamenlijk opgesteld. Vanuit mijn rol zoek ik met uw werknemer naar de kortst mogelijke weg naar ander werk.

Arbeidsgerichte ondersteuning

Loopt uw werknemer tegen bepaalde zaken aan, die zijn/ haar functioneren op de werkvloer in de weg staan? Bent u voor uw werknemer op zoek naar extra ondersteuning om verbetering in zijn of haar persoonlijk ontwikkelingsplan te brengen?

Met individuele ondersteuning kunnen specifieke vraagstukken onderzocht en uitgediept worden. Samen met u en de werknemer maak ik de doelstellingen helder en kom ik tot afspraken over de duur van het individuele coachingstraject. Bij alle bovengenoemde vormen van begeleiding stel ik een trajectvoorstel op, waarin de te behalen doelstellingen duidelijk worden geformuleerd en het tijdspad alsmede een ureninschatting per trajectonderdeel worden aangegeven en onderbouwd.